U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Screening GCM: ex-kankerpatiënten

 

Wat willen ex-kankerpatiënten in een app die fysieke activiteit promoot?

 

Titel van de studie: Wat willen overlevers van kanker in een app die fysieke activiteit promoot? Screeningsvragenlijst

Dit is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Universiteit Gent. De verantwoordelijke onderzoekers zijn:

Emma Tack

Vakgroep

Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie

Universiteit Gent

E-mail: emma.tack@ugent.be

Tel. nr.: 04 97 06 57 70

Prof. Dr. Geert Crombez

Vakgroep

Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie

Universiteit Gent

E-mail: geert.crombez@ugent.be

 

 

    A. Informatie over de studie

Beste,

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een studie van de Universiteit Gent. Neem voldoende tijd om deze informatiebrief aandachtig te lezen voor u beslist deel te nemen aan deze studie. Aarzel niet om vragen te stellen aan de onderzoeker als er onduidelijkheden zijn of indien u bijkomende informatie wenst. Zorg ervoor dat u alles begrijpt. Eens u beslist heeft om deel te nemen aan de studie zal men u vragen om het toestemmingsformulier op de volgende pagina te ondertekenen.

Wat is het doel van het onderzoek?

Binnen de onderzoeksgroep Ghent Health Psychology Lab van de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Gent werken we aan de ontwikkeling van een app die ex-kankerpatiënten helpt om meer te bewegen. We streven ernaar om zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen en behoeften van de eindgebruiker. Daarom organiseren we een online studie waarin we jullie willen vragen om kenmerken van zo'n app te beoordelen.

Om deel te kunnen nemen aan deze studie, moet u echter voldoen aan een aantal criteria. Wij vragen u vriendelijk of u de tijd zou willen nemen om een vragenlijst voor ons in te vullen die peilt of u aan deze criteria voldoet.

Ethische goedkeuring

Deze studie werd op 04/04/2024 goedgekeurd door de Ethische Commissie van de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen van de Universiteit Gent. In geen geval dient u de goedkeuring door de Ethische Commissie te beschouwen als een aanzet tot deelname aan deze studie.

De studie wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het Algemeen Ethisch Protocol van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Universiteit Gent). De onderzoekers voeren dit onderzoek uit in overeenstemming met de geaccepteerde maatstaven voor wetenschappelijk en ethisch gedrag. Hierbij hanteren ze goede onderzoekspraktijken en houden zij zich aan de principes van onderzoeksethiek zoals beschreven in "Ethics in Social Science and Humanities" (EU, 2018).

 

  1. Informatie m.b.t. deelname

Wat houdt deelname aan dit onderzoek in?

We vragen u om een screeningsvragenlijst in te vullen. Dit zal ongeveer 5 minuten duren. Hiermee controleren we of u voldoet aan de inclusiecriteria voor deelname aan de online studie. Ook vragen we aanvullende informatie, zoals demografische gegevens, medische gegevens en contactgegevens. Als u in aanmerking komt, zullen we u via e-mail contacteren met verdere informatie over de studie. Als u niet in aanmerking komt, wordt dit vermeld aan het einde van de vragenlijst. In dat geval kan u aangeven of u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan toekomstig onderzoek waarvoor u wel in aanmerking komt. We kunnen u mogelijk op een later tijdstip contacteren.

De deelname aan deze studie is volledig vrijwillig en er kan op geen enkele manier sprake zijn van dwang. U kunt weigeren om deel te nemen aan de studie en u kunt zich op elk ogenblik terugtrekken uit de studie zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven. Dit zal op geen enkele manier een invloed hebben op uw verdere relatie met de onderzoeker.

Nadat de studie is afgerond en de resultaten bekend zijn kan u een samenvatting van de onderzoeksbevindingen krijgen. Vraag dit aan bij de onderzoeker waarmee u contact hebt.

Wat zijn de risico’s en voordelen bij deelname aan dit onderzoek?

Aan dit onderzoek is geen enkel bekend blijvend risico verbonden.

Is er een vergoeding of beloning voorzien bij deelname aan dit onderzoek?

Je neemt vrijwillig deel aan dit onderzoek. Er is geen vergoeding voorzien.

 

  1. Informatie m.b.t. privacy en persoonsgegevens

Het wettelijk kader voor de verwerking van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie in het kader van dit onderzoek wordt bepaald door:

    • De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016, die van kracht is sinds 25 mei 2018 (dit is de AVG of GDPR);
    • De Belgische Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018

De onderzoekers dienen zich te houden aan de generieke gedragscode voor de verwerking van persoonsgegevens van de UGent.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

De volgende persoonsgegevens zullen worden verwerkt: Naam en voornaam, beroep, geslacht, opleiding, e-mailadres en telefoonnummer.

De volgende bijzondere categorieën van persoonsgegevens zullen worden verwerkt: Gegevens over gezondheid.

Waarom worden deze persoonsgegevens verzameld?

We verzamelen uw persoonsgegevens zodat we u kunnen contacteren voor deelname aan onze online studie. Indien u niet in aanmerking komt, maar wel aangeeft dat u wilt gecontacteerd worden voor toekomstig onderzoek, dan verzamelen we uw gegevens om u hier in de toekomst voor te contacteren. We verzamelen gegevens over uw gezondheid aangezien inclusiecriteria hier betrekking op hebben.

Op basis van welke rechtsgrond worden de gegevens verwerkt?

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens zal uw expliciete toestemming gevraagd worden. Dit doet u door op het einde van de pagina uw toestemming te geven. Deze toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken door dit te melden aan de hoofdonderzoeker.

Wie heeft toegang tot mijn (persoons)gegevens?

Enkel betrokken onderzoekers hebben toegang tot de volledige data, en dus ook uw persoonsgegevens. Dit met als doel verwerking van gegevens mogelijk te maken. Buiten de UGent heeft niemand toegang tot deze gegevens.

Hergebruik van gegevens

Indien u dit expliciet aangeeft, zullen uw contactgegevens bewaard worden, zodat we u kunnen contacteren voor toekomstig onderzoek.

Welke rechten heeft u als deelnemer met betrekking tot uw persoonsgegevens?

In overeenstemming met de Europese en Belgische privacywetgeving wordt uw persoonlijke levenssfeer gerespecteerd. Zoals reeds aangegeven, kan u op elk gegeven moment uw toestemming intrekken en dit zonder opgave van reden. Dit betekent dat uw gegevens niet verder verwerkt zullen worden vanaf het moment van intrekking.

U heeft het recht op inzage van de gegevens die over u verzameld werden en u kan eveneens een kopie vragen, voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen, waaronder die van de Universiteit Gent. Elk onjuist gegeven over u kan op uw verzoek verbeterd worden.

Bovendien heeft u recht op vergetelheid: dit betekent dat u, na het intrekken van uw toestemming, kan vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Om een van bovenstaande rechten uit te oefenen, kan u contact opnemen met de betrokken onderzoekers via emma.tack@ugent.be.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht wil indienen over de manier waarop uw persoonsgegevens worden behandeld of als u vragen heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens in het kader van dit onderzoek, dan kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Gent via privacy@ugent.be og T 09 264 95 17. U kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (e-mail: contact@apd-gba.bep) en/of de Vlaamse Toezichtscommissie (e-mail: contact@toezichtsommissie.be).