U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Screening GCM: Hulverleners

Informatie en toestemming Screening:

Titel van de studie: Wat willen stakeholders in een app die fysieke activiteit na kanker promoot? Screeningsvragenlijst

Dit is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Universiteit Gent. De verantwoordelijke onderzoekers zijn:

Marie Van de Velde

Vakgroep:

Experimenteel-Klinische en gezondheidspsychologie

Universiteit Gent

E-mail: marie.vandevelde@ugent.be

Tel. nr.: +32 477 35 36 83

Prof. Dr. Geert Crombez

Vakgroep

Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie

Universiteit Gent

E-mail: geert.crombez@ugent.be

 

 

  1. Informatie over de studie

Beste,

Eerst en vooral willen we u bedanken voor uw interesse in dit onderzoek. Neem voldoende tijd om deze informatie aandachtig te lezen, alvorens u beslist om deze vragenlijst in te vullen. Aarzel niet om vragen te stellen aan de onderzoeker indien er onduidelijkheden zijn of indien u bijkomende informatie wenst. Eens u beslist heeft om deel te nemen, zal u gevraagd worden om hiervoor uw toestemming aanduiden op het einde van de pagina.

Wat is het doel van het onderzoek?

Binnen de onderzoeksgroep Ghent Health Psychology Lab van UGent, werken we aan de ontwikkeling van een app die ex-kankerpatiënten helpt om meer te bewegen. We willen bij deze ontwikkeling zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en noden van stakeholders. Vandaar organiseren we een online studie waarin we jullie kenmerken van zo’n app laten beoordelen.

Om deel te kunnen nemen aan deze studie moet u echter beantwoorden aan een aantal criteria. Wij vragen u vriendelijk of u de tijd zou willen nemen om een vragenlijst voor ons in te vullen die polst of u voldoet aan deze criteria.

Ethische goedkeuring

Deze studie werd op 15/11/2022 goedgekeurd door de Ethische Commissie van de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen van de Universiteit Gent. In geen geval dient u de goedkeuring door de Ethische Commissie te beschouwen als een aanzet tot deelname aan deze studie. De studie wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het Algemeen Ethisch Protocol van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Universiteit Gent). De onderzoekers voeren dit onderzoek uit in overeenstemming met de geaccepteerde maatstaven voor wetenschappelijk en ethisch gedrag. Hierbij hanteren ze goede onderzoekspraktijken en houden zij zich aan de principes van onderzoeksethiek zoals beschreven in "Ethics in Social Science and Humanities" (EU, 2018).

 

  1. Informatie m.b.t. deelname

Wat houdt deelnemen aan dit onderzoek in?

We vragen u om een screeningsvragenlijst in te vullen. Dit zal ongeveer 2-5 minuten in beslag nemen. We bevragen hierbij de inclusiecriteria voor deelname aan de online studie. We bevragen ook bijkomende info (zoals demografische info en contactgegevens). Indien u in aanmerking komt zullen we u via e-mail contacteren met verdere info over de studie. Indien u niet in aanmerking komt, dan zal dit vermeld worden op het einde van de vragenlijst. In dat geval kan u aanduiden of u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan toekomstig onderzoek waar u wel voor in aanmerking komt, en contacteren we u mogelijks op een later tijdstip.

De deelname aan deze studie is volledig vrijwillig. U kan op elk ogenblik stoppen zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven en zonder dat dit voor u een negatieve impact heeft.

  1. Informatie m.b.t. Privacy en Persoonsgegevens

Het wettelijk kader voor de verwerking van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie in het kader van dit onderzoek wordt bepaald door:

  • De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016, die van kracht is sinds 25 mei 2018 (dit is de AVG of GDPR);
  • De Belgische Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018

De onderzoekers dienen zich te houden aan de generieke gedragscode voor de verwerking van persoonsgegevens van de UGent.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

De volgende persoonsgegevens zullen worden verwerkt: Naam en voornaam, beroep, geslacht, leeftijd , e-mailadres

Waarom worden deze persoonsgegevens verzameld?

We verzamelen jouw persoonsgegevens zodat we jou kunnen contacteren voor deelname aan onze online studie. Indien u niet in aanmerking komt, maar wel aangeeft dat u wil gecontacteerd worden voor toekomstig onderzoek, dan verzamelen we jouw gegevens om je hier in de toekomst voor te contacteren. We verzamelen gegevens over jouw gezondheid aangezien inclusiecriteria hier betrekking op hebben.

Op basis van welke rechtsgrond worden de gegevens verwerkt?

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens zal uw expliciete toestemming gevraagd worden. Dit doet u door op het einde van de pagina uw toestemming te geven. Deze toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken door dit te melden aan de hoofdonderzoeker.

Wie heeft toegang tot mijn (persoons)gegevens?

Enkel betrokken onderzoekers hebben toegang tot de volledige data, en dus ook uw persoonsgegevens. Dit met als doel verwerking van gegevens mogelijk te maken. Buiten de UGent heeft niemand toegang tot deze gegevens.

Hergebruik van gegevens

Indien u dit expliciet aangeeft, zullen uw contactgegevens bewaard worden, zodat we u kunnen contacteren voor toekomstig onderzoek.

Welke rechten heeft u als deelnemer met betrekking tot uw persoonsgegevens?

In overeenstemming met de Europese en Belgische privacywetgeving wordt uw persoonlijke levenssfeer gerespecteerd. Zoals reeds aangegeven, kan u op elk gegeven moment uw toestemming intrekken en dit zonder opgave van reden. Dit betekent dat uw gegevens niet verder verwerkt zullen worden vanaf het moment van intrekking.

U heeft het recht op inzage van de gegevens die over u verzameld werden en u kan eveneens een kopie vragen, voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen, waaronder die van de Universiteit Gent. Elk onjuist gegeven over u kan op uw verzoek verbeterd worden. Bovendien heeft u recht op vergetelheid: dit betekent dat u, na het intrekken van uw toestemming, kan vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Om een van bovenstaande rechten uit te oefenen, kan u contact opnemen met de betrokken onderzoekers via marie.vandevelde@ugent.be.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht wil indienen over de manier waarop uw persoonsgegevens worden behandeld of als u vragen heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens in het kader van dit onderzoek, dan kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Gent via privacy@ugent.be of T 09 264 95 17.  U kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (e-mail: contact@apd-gba.bep) en/of de Vlaamse Toezichtcommissie (e-mail: contact@toezichtscommissie.be)

 

“Door verder te klikken naar de vragenlijst ga ik akkoord met bovenstaande informatie”.

Er zijn 14 vragen in deze enquête.